myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของข่าวสาร en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com แจ้งข่าวเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด http://www.bannongree.net/news/topic-64008.html <img alt="" src="http://www.myreadyweb.com//storage/15/73068/images/gallery/content/content_136297_35287467.gif" style="width: 600px; height: 252px" /> Thu, 18 Jan 2018 15:30:00 +0700 ประกาศโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557 http://www.bannongree.net/news/topic-69340.html &nbsp; &nbsp; &nbsp;ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้แจ้งรายละเอียดการคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;ขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว&nbsp;<a href="http://e-office.phetburi1.net/xile/017068-1407982884-2.doc" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ดูประกาศ</span></strong></a> Thu, 14 Aug 2014 12:37:00 +0700 ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗ http://www.bannongree.net/news/topic-69256.html &nbsp; &nbsp; &nbsp;ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดbนั้น &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;บัดนี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติโดยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ &nbsp;กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗<br /> &nbsp; <div style="text-align: center;">(... <a href="http://e-office.phetburi1.net/xile/016886-1407293993-1.doc" target="_blank"><strong><span style="color:#FF0000;">รายละเอียด</span></strong></a> ...)</div> Wed, 06 Aug 2014 12:33:00 +0700 โครงการอุปสมบถพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริกณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.bannongree.net/news/topic-67339.html กรมศาสนา กำหนดจัดโครงการอุปสมบถพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริกณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2557 จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี ณ วัดที่จัดโครงการฯ ใกล้บ้าน&nbsp; อีกทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรีวมเป็นเจ้าภาพในเรื่องสมณบริขาร ภัตตาหาร น้ำปานะ หรือปัจจัยสนับสนุนความสะดวกในด้านอื่น ๆ แก่วัดที่จัดโครงการฯ โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงกับวัดที่จัดโครงการฯ และสามารถติดต่อประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือติดต่อโดยตรงได้ที่กรมศาสนา เพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2422-8793 Wed, 05 Mar 2014 10:34:00 +0700 รวมพลังสามัคคีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา http://www.bannongree.net/news/topic-64455.html &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้ดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ในวันนี้&nbsp;(๒๖ พฤศจิกายน&nbsp;๒๕๕๖) เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.&nbsp;ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ/ลูกจ้าง คณะกรรมการทุกองค์คณะ ตลอดถึงข้าราชการบำนาญ ประชาชนทั่วไป ได้รวมพลังความสามัคคีบริจาคเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งยอดเงินผ้าป่าที่ได้รับยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย <strong><span style="color: #0000cd">โดยประมาณ ๖๓๐,๐๐๐ บาท</span></strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในการนี้&nbsp; นายกนก&nbsp; ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้<br /> &nbsp; <div style="text-align: center">. . . <strong><a href="https://plus.google.com/photos/109529452206156039278/albums/5950478912780081057" target="_blank">ภาพกิจกรรม</a></strong> . . .</div> Wed, 27 Nov 2013 12:25:00 +0700 รายชื่อผู้ได้รับเงินวิทยฐานะ ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 http://www.bannongree.net/news/topic-64185.html รายชื่อผู้ที่จะได้รับเงินวิทยฐานะ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * <a href="https://drive.google.com/file/d/0Bxcik6oX3pD1cmxsdXh1RzVPVTg/edit?usp=sharing" target="_blank">รายชื่อผู้รับเงินวิทยฐานะ</a><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * <a href="https://drive.google.com/file/d/0Bxcik6oX3pD1Qm5tcnpmcHQ5NGM/edit?usp=sharing" target="_blank">รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินวิทยฐานะ</a> Fri, 15 Nov 2013 04:28:00 +0700 ผลการสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ (อย่างไม่เป็นทางการ) http://www.bannongree.net/news/topic-64111.html <br /> . . . <a href="https://drive.google.com/file/d/0B3sMoJY4IRc9Nm1hUFdXLTZ4b1U/edit?usp=sharing" target="_blank"><span style="font-size: 26px"><strong><span style="color: #ff0000">รายละเอียด</span></strong></span></a> . . . Mon, 11 Nov 2013 12:18:00 +0700 กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ http://www.bannongree.net/news/topic-63982.html สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุดพิเศษ<br /> &nbsp; <div style="text-align: center">. . . <a href="http://e-office.phetburi1.net/xile/010527-1383553419-2.pdf" target="_blank"><span style="color: #ff0000"><strong>รายละเอียดดังแนบ</strong></span></a> . . .</div> Tue, 05 Nov 2013 11:13:00 +0700 รายชื่อครูผู้ได้รับการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 http://www.bannongree.net/news/topic-61812.html สพป.เพชรบุรี เขต 1 ขอส่ง ประกาศ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และคำสั่ง สพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่ 402/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาเพื่อทราบและดำเนินการ<br /> <br /> . . . <a href="http://e-office.phetburi1.net/xile/009943-1380614380-4.pdf"><strong><span style="color: #ff0000">รายชื่อดังแนบบ (แก้ไขใหม่)</span></strong></a>&nbsp;. . . Wed, 02 Oct 2013 13:13:00 +0700 แผนผังงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1 http://www.bannongree.net/news/topic-60848.html สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการกำหนดแผนผังอาคาร / ห้องเรียน สำหรับใช้ในการแข่งขันนักเรียนในงานศิลปะหัตถกรรม เสร็จเรียบร้อย . . . <a href="https://docs.google.com/file/d/0Bxcik6oX3pD1dXVUaGJVSHg3Mm8/edit?usp=sharing"><strong><span style="color: #ff0000">รายละเอียดแผนผัง</span></strong></a> . . . Wed, 28 Aug 2013 14:52:00 +0700 ประกาศผล โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2557 http://www.bannongree.net/news/topic-60564.html สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2557 . . .<a href="http://e-office.phetburi1.net/xile/009143-1377496261-1.pdf" target="_blank">รายละเอียดดังแนบ</a> . . . Mon, 26 Aug 2013 16:10:00 +0700 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 http://www.bannongree.net/news/topic-59447.html คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 . . . <a href="https://docs.google.com/file/d/0Bxcik6oX3pD1QmpScTdhczUzd2s/edit?usp=sharing"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">รายละเอียดดับแนบ</span></strong></a><a href="https://docs.google.com/file/d/0Bxcik6oX3pD1QmpScTdhczUzd2s/edit?usp=sharing"> </a>. . . Wed, 31 Jul 2013 21:55:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 http://www.bannongree.net/news/topic-59443.html <strong>ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖</strong> <a href="https://docs.google.com/file/d/0Bxcik6oX3pD1NkNhMmZLcmVSTnc/edit?usp=sharing"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">รายชื่อดังแนบ</span></strong></a> Wed, 31 Jul 2013 21:39:00 +0700 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง http://www.bannongree.net/news/topic-59278.html <strong>รายละเอียด</strong><br /> ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี<br /> เขต 1 ขอเชิญชวนผู้บริหาร และครูที่รับผิดชอบงาน<br /> ลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง<br /> ขั้นความรู้ชั้นสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย <a href="http://e-office.phetburi1.net/xile/008336-1374732122-1.pdf"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ดังรายละเอียด<br /> ที่แนบ</span></strong></a> Fri, 26 Jul 2013 11:52:00 +0700 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการประกวดวาดภาพระบายสี http://www.bannongree.net/news/topic-59156.html สพป.พบ.เขต 1 ขอเชิญชวนโรงเรียนแจ้งนักเรียนชั้น ป. 1 - ป.6 ประกวดวาดภาพระบายสี <a href="http://e-office.phetburi1.net/xile/008286-1374634351-1.pdf">ดังรายละเอียดที่แนบ</a><br /> &nbsp; Wed, 24 Jul 2013 12:13:00 +0700 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 http://www.bannongree.net/news/topic-59018.html สพป.เพชรบุรี เขต 1 ขอส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดสพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และได้รับประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี 2555 มาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบ<br /> &nbsp; <div style="text-align: center;">. . . <a href="http://docs.google.com/file/d/0ByMXVGVvNbAuMkhrUEdaUzkyQVU/edit?usp=sharing"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>บัญชีรายชื่อ</strong></span></a> . . .</div> Sat, 20 Jul 2013 15:32:00 +0700 โครงการประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน http://www.bannongree.net/news/topic-58935.html มูลนิธิพระดาบส จัดโครงการประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน <a href="https://docs.google.com/file/d/0BwRnKTDwHJUzM2wta0h0NXdLeUU/edit?usp=sharing"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ</span></strong></a> Thu, 18 Jul 2013 15:40:00 +0700 ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 http://www.bannongree.net/news/topic-58914.html ขอแจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบรายละเอียดของข้าราชการเกษียณอายุราชการมีอายุครบ 60 ปีในสังกัดตามประกาศดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้ง สพป.พบ.เขต1&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> . . . <a href="https://docs.google.com/file/d/0BxAX-ycUSAqob0cwcUNKUFhfQzA/edit?usp=sharing"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">รายชื่อข้าราชการเกษียณอายุ</span></strong></a> . . . Thu, 18 Jul 2013 12:04:00 +0700 ขอความอนุเคราะห์สั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 http://www.bannongree.net/news/topic-58899.html สพป.พบ.เขต 1 ร่วมกับ สพป.พบ.เขต 2 และ สพม.เขต 10 เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัถตกรรมนักเรียน และส่งใบสั่งจองเสื้อที่ระลึกไปยัง สพป.พบ.เขต 1 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 <a href="https://docs.google.com/file/d/0BxAX-ycUSAqoYVd4Tzl2WWJKMTQ/edit?usp=sharing"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">รายละเอียดดังแนบ</span></strong></a> Wed, 17 Jul 2013 15:26:00 +0700 ขอความอนุเคราะห์ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ http://www.bannongree.net/news/topic-58502.html <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><strong>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1&nbsp;</strong> <strong>ขอความอนุเคราะห์ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ</strong>&nbsp; </span><a href="https://docs.google.com/file/d/0Bxcik6oX3pD1TGlLYklCS2FiWUU/edit?usp=sharing" target="_blank"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">เอกสารดังแนบ</span></strong></a> Sun, 07 Jul 2013 05:30:00 +0700