@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม115545
แสดงหน้า147942
วิสัยทัศน์-เป้าหมาย-พันธกิจ (เข้าชม 1141 ครั้ง)
:::  ปรัชญา  :::
คุณธรรมนำความรู้
 
:::  คำขวัญ  :::
คุณธรรมดี เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวสู่เศรษฐกิจพอเพียง
 
:::  วิสัยทัศน์  :::
คุณธรรมดี มีวิชา พัฒนาสู่มาตรฐาน ประสานชุมชน
 
:::  เป้าหมาย  :::

     ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ

     ตัวชี้วัด
1.  เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการจัดการศึกษา
2.  เด็กได้เรียนการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 100
3.  เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ครบทุกคน

:::  พันธกิจ  :::

     ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม นำความรู้ตามหล้ักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ

1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช  2546  
   และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
   โดยผ่านโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  กิจกรรม 9 คุณธรรมพื้นฐาน      กิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  โดยผ่านโครงการสุภาพอ่อนน้อม
   พร้อมมารยาท
4. จัดสถานศึกษาและส่งเสริมตามปณิธานต้นสังกัด  7  ประการ
5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน  ทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน
6. พัฒนาสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
7. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน
   และภายนอกโรงเรียน
8. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
9. ส่งเสริมการบริหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม

 

@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน