@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม109512
แสดงหน้า139205

Big Cleaning Day

อ่าน 668
ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองรี  เข้าร่วมโครงการBig  Cleaning  Day  จิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และเฉลิมฉลองพระชันษา ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  โดยมีพระครูสุนทรวัชรการ  เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้องเขต ๒ อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ  เมื่อวันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนบ้านหนองรี  บ้านหนองมะไฟ  และบ้านหนองรี 
 
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน