@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
April 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม117028
แสดงหน้า149887

• ส้วมสุขสันต์

อ่าน 9668
โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (สุขาน่าใช้)

 

          devil ความเป็นมา/โครงการ
          devil ตารางโครงการ Big Cleaning Day และส่งเสริมสุขภาพ
          devil การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
          devil คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ
          devil คำสั่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม
          devil รายนามผู้บริจาคโครงการสุขาน่าใช้ 2522 / ส้วมสุขสันต์ 2553
          devil ประกาศผลการประกวดส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
          devil ภาพการพัฒนา (1)
          devil ภาพการพัฒนา (2)
          devil กิจกรรมประกวดวาดภาพ อนุบาล 2  ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6
          devil กิจกรรมประกวดคำขวัญ  ป.4  ป.5  ป.6
          devil กิจกรรมประกวดเรียงความ  ป.4  ป.5  ป.6
 
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน